Üçüncü Taraflar Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SCHOTT ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafınıza ait ad, soyad, adres, e-posta, cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası verileriniz dahil kimlik ve iletişim verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:
 • Finans ve muhasebe işerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satışı sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 
 • tarafınızca beyan edilen verilerin kaydedilmesi veya verilen kartvizitlerin saklanması suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve;
 • internet sitenizde alenileştirdiğiniz bilgilerinizin kaydedilmesi veya tarafınızca gönderilen e-postalar aracılığıyla, otomatik yollarla,
elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; Şirketimizle aranızda sözleşme kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi ve Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirketimizin dâhil bulunduğu yurtdışındaki ana şirketlere, yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalara, Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, şirketimiz girişindeki bankodan temin edebileceğiniz İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, fiziksel ortamda KVKK Kurulu adına Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi G.O. Paşa Mah. 25.Sok No: 4-5-6 59500 Çerkezköy / Tekirdağadresine veya elektronik ortamda kvkk.turkey@schott.com adresine gönderebilirsiniz.