Zrównoważone wykorzystywanie zasobów i energii

SCHOTT Flat Glass jest zaangażowana na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności dąży do optymalizacji wykorzystywania zasobów w procesie technologicznym. Staramy się optymalizować i organizować swoje procesy produkcyjne w taki sposób, aby wymagały one jak najmniejszych nakładów surowcowych oraz energetycznych. W celu systematycznego monitorowania poziomu zużycia zasobów i energii w naszej firmie, w ostatnich latach wprowadzono w życie różne programy stanowiące podstawę zmian technicznych.

Priorytetowe obszary naszej firmy:

Zużycie energii elektrycznej

SCHOTT Flat Glass dąży do prowadzenia produkcji w sposób charakteryzujący się wysokim stopniem efektywności energetycznej. Dlatego też stale przeprowadza badania lub audyty dotyczące wykorzystywania energii. Dostarczają one pierwszych ogólnych danych na temat naszego zużycia energii i wskazują na możliwości osiągnięcia poprawy w tym względzie. Przykłady działań zainicjowanych przez naszą firmę są następujące:
  • Zwiększenie świadomości pracowników na temat zużycia energii
  • Wprowadzenie zarządzania obciążeniem energetycznym
  • Optymalizacja obciążenia pieców
  • Stosowanie urządzeń produkcyjnych o niskim zużyciu energii

Energia odnawialna w SCHOTT Flat Glass

SCHOTT systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska poprzez uruchamianie technologii przyjaznych dla środowiska. Jednym z przykładów ekologicznego podejścia w firmie SCHOTT jest wykorzystanie energii słonecznej.
SCHOTT Flat Glass utworzyła takie odnawialne źródło energii, instalując elektrownię słoneczną na dachu fabryki SCHOTT Italvetro we włoskim mieście Borgo a Mozzano w styczniu 2012 r. Z pomocą 851 modułów wykonanych przez SCHOTT Solar, system ten jest w stanie dostarczyć około 780.000 kWh ekologicznej energii elektrycznej rocznie. Wytworzona w ten sposób energia jest wykorzystywana głównie w procesach technologicznych.

Zużycie wody

W procesie technologicznym woda jest wykorzystywana głównie do chłodzenia i cięcia szkła. Starannie kierujemy swoimi procesami, aby zminimalizować zużycie wody. W fabrykach regularnie przeprowadza się kontrole sprawdzające zużycie wody i określające możliwości jego zmniejszenia. Poniżej wymieniono jedynie kilka przykładów działań, które zrealizowano w ostatnich latach:
  • Kontrola sieci rurociągów w celu zmniejszenia wycieków
  • Optymalizacja urządzeń w celu ograniczenia ilości rozlewanej wody
  • Uruchomienie w wielu zakładach zamkniętych obiegów wodnych

Działaniem, które w największym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia zużycia wody, było wprowadzenie systemów zamkniętego obiegu wody.

Zarządzanie odpadami i recykling odpadów szklanych

Tak jak to jest w przypadku wszystkich procesów technologicznych, nasza firma generuje pewne ilości odpadów. Od wielu lat skrupulatnie wykorzystujemy okazje do tego, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów i wprowadzić rozróżnienie pomiędzy dwie główne kategorie, tj. odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne.

Odpady inne niż niebezpieczne

Głównymi odpadami powstającymi w naszych procesach produkcyjnych są odpady ze szkła. W tym względzie, nasza firma realizuje 2 cele: zmniejszenie ilości odpadów szklanych w produkcji oraz zwiększenie współczynnika recyklingu szkła.
Ważnym obszarem ograniczania odpadów ze szkła jest proces jego cięcia. Już od wielu lat optymalizujemy cięcie szkła za pomocą procesów wspomaganych komputerowo. Ponadto systematycznie sprawdzamy funkcjonowanie wszystkich pozostałych procesów pod kątem redukcji ilości odpadów szklanych.

Odpady niebezpieczne

W porównaniu z innymi rodzajami odpadów, współczynnik odpadów niebezpiecznych kształtuje się na minimalnym poziomie, tj. ok. 1,5-3%. Nasza firma nieustannie poszukuje sposobów zastępowania i eliminowania materiałów niebezpiecznych stosowanych w swoich procesach technologicznych.

Recykling odpadów szklanych

Jedną z głównych zalet szkła jest to, że nadaje się ono do recyklingu nieskończenie wiele razy. W zależności od rodzaju szkła, nawet 95% odpadów szklanych powstających w naszych zakładach trafia do ponownego przetwarzania w procesie produkcji nowego szkła. Złom szklany poddaje się sortowaniu i rozdzielaniu zgodnie z jego strukturą, na przykład na szkło drukowane i bez nadruków. Następnie zwrócone szkło zostaje w ramach recyklingu ponownie stopione z myślą o produkcji szkła płaskiego lub butelek szklanych, a także materiałów izolacyjnych, wykorzystywanych w budownictwie.

Lakiery niezawierające metali ciężkich

Zgodność z zasadami ochrony środowiska stanowi dla nas decydujący czynnik podczas selekcji materiałów, technologii oraz metod produkcyjnych.
Ponieważ nasza firma produkuje szkło płaskie zdobione, lakier jest jednym z najważniejszych materiałów stosowanych w naszych produktach. Lakiery standardowe często zawierają rozpuszczalniki, spoiwa, środki konserwujące oraz dodatki składające się z metali ciężkich. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, w produkcji naszych wyrobów zastąpiliśmy lakiery zawierające metale ciężkie lakierami pozbawionymi takich dodatków. W chwili obecnej ponad 90% stosowanych przez nas lakierów nie zawiera metali ciężkich, pomimo, że nie jest to wymagane dla wszystkich zastosowań naszych produktów. Naszym celem jest wykorzystywanie w produkcji wyłącznie lakierów przyjaznych dla środowiska.

Zgodność z dyrektywą RoHS oraz rozporządzeniem REACH

SCHOTT postępuje zgodnie z dyrektywą UE 2002/95/EC („RoHS”) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto SCHOTT przyjmuje na siebie odpowiedzialność za środowisko w ramach unijnego rozporządzenia REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), regulującego kwestie wykorzystywania substancji chemicznych. SCHOTT zapewnia zgodność wszystkich wytwarzane przez grupę produktów z obecnymi wymaganiami prawnymi, a także wymaganiami oczekiwanymi w przyszłości.
Kontakt
SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
E-Mail to SCHOTT+ 420 571 686 452
Witryna internetowa firmy SCHOTT stosuje pliki cookies celem optymalnego wyświetlenia stron i zwiększenia satysfakcji użytkowników. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na ich stosowanie.