SCHOTT Group Home

温度保险丝

温度保险丝产品事业部研发并生产不同款式温度保险丝。NEC SCHOTT SEFUSE®符合各种国际安全标准。该产品专为防止电气设备因温度过高着火而设计,温度保险丝在感测到温度过高后会立即切断电路。

SEFUSE® 温度保险丝可长期显示其卓越性能,并可用于不同领域。

NEC SCHOTT SEFUSE®共有二种产品系列: