IllumaLS光源

肖特IllumaLS光源是一款小巧高效的LED光源,完美匹配肖特柔性或刚性测光器件,主要用于情绪照明或功能性光源应用。当空间有限,且需要较高照明亮度时,该电源是理想的解决方案。

IllumaLS光源具有3个通道,每个通道配有一个LED。提供不同LED颜色的各类光源。

光源包括一个透镜系统便于更好地连接到侧发光器件(IllumaLine侧发光光纤)。

业务联系

肖特(上海)精密材料和设备国际贸易有限公司

上海市虹梅路1801号凯科国际大厦301室
邮编:200233
中国
 +86 (0)21 3367 8000
 +86 (0)21 3367 8080
电子邮件
查看地图